Retourzendingen

Retouren & Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product
door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst
te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en
– indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken
van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan
de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een
ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken
van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te
bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een
feit.
Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 2. Om
gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik maakt van zijn retourrecht, dan zal de consument het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na melding teruggestort krijgen.
De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
Raadpleeg de exacte retour Post NL tarieven VIA DEZE LINK.

Ruilen

Wij vervangen alleen producten die defect of beschadigd zijn. Wil je een product ruilen? Stuur een email naar info@morestuff.nl en wij handelen het samen met je af.

Retouradres

Retouren worden verstuurd naar: Postbus 29, 3990 DA in Houten. Je retourneert je bestelling met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking. Nadat een retour is aangemeld ontvang je op werkdagen binnen 48 uur retourinstructies per mail. Je dient de retourzending dan binnen 14 dagen retour te sturen